Eslövs kommun logotyp

Upphävande av fastighetsbestämmelse för del av kv. Roland, Marieholm

Planens läge
Kvarteret Roland ligger i östra delen av Marieholm.

Planens syfte
Syftet är att kunna stycka av del av fastigheten Sibbarp 2:3. Denna ska säljas till bostadsändamål. Idag går det inte att stycka av fastigheten så att den gränsar mot omkringliggande fastigheter eftersom befintliga fastighetsgränser inte stämmer överens med den formellt gällande fastighetsindelningsbestämmelsen (även kallad tomtindelning). Syftet är också att undanröja otydligheter som kan påverka fastigheterna inom området vid framtida lantmäteriförrättningar och bygglov. 

Bakgrund
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser görs då och då sedan Lantmäteriet blivit stränga med att inte bevilja avstyckningar som går i strid med gällande fastighetsindelningsbestämmelser. I samband med detta upphävande kommer kommunen också säkra allmänhetens tillgång till parkstråket mellan Storgatan och Sibbesväg/Odengatan. Upphävandet av fastighetsindelningsbestämmelsen för ungefär samma område som detta var på gång redan 2011, på initiativ av en privat fastighetsägare. Då fullföljde kommunen inte arbetet.

Samråd
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse genomförs med ett begränsat standardförfarande. Det innebär att förslaget skickas till Länsstyrelsen, Lantmäteriet och sakägare inom området så att alla ska få en möjlighet att yttra sig. Sedan sammanställs yttrandena i en samrådsredogörelse som alla får ta del av, och sedan beslutar kommunen om antagande.
Samrådstiden är 2017-03-16 – 2017-03-30

Handläggare - för ytterligare information kontakta:
Minna Hatti, planarkitekt
0723- 51 42 47, minna.hatti@eslov.se
Cecilia Erlandsson, exploateringsingenjör
0413- 622 68, cecilia.erlandsson@eslov.se

KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

måndag–fredag
08.00–16.30

Eslövs stadshus, besöksadress Gröna torg 2

0413–620 00
kommunen@eslov.se

Journummer till olika verksamheter när Kontaktcenter är stängt.

Beröm/klagomål

Lämna dina synpunkter till osslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler