Eslövs kommun logotyp

Detaljplaneprocessen

2 maj 2011 till 31 december 2014

Planprocessen regleras i första hand av Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Här redovisas planprocessen enligt Plan- och bygglag (2010:900) som gäller för planer påbörjade efter 2 maj 2011 till 31 december 2014.

En detaljplan kan initieras på olika sätt. Detaljplan krävs vid utbyggnader av områden och för ändrad användning av en fastighet eller ett område. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att detaljplaner ska upprättas, för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll, för att få till stånd en förändring eller lösa frågor som till exempel vägar, VA-försörjning och utbyggnad av skolor.

Vill man få till en ny detaljplan kan man ansöka om ett planbesked från kommunen. I planbeskedet talar kommunen om ifall de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunen ska lämna besked inom fyra månader. Kommunen måste inte följa det som står i planbeskedet utan de kan ändra sig. Kommunen kan säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Program

Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

Programmet antas i Kommunfullmäktige. I programfrågor av större betydelse eller vid avvikelse från översiktsplanen sker även programremiss (samråd). Ett program kan undvaras om detaljplanen har stöd i en aktuell översiktsplan för kommunen.

Planarbete
Ett planförslag upprättas av kommunens tjänstemän. Ibland utarbetas planförslaget i samarbete med markägare/exploatör och konsulter.

pil som visar planens läge i detaljplaneprocessen

Samråd

När ett första planförslag upprättats fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att skicka ut planförslaget och övriga handlingar på remiss och samråd. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser får planförslaget med post.

Synpunkter på planförslaget ska skriftligen sändas in till kommunen. Fastighetsägare, boende och lokala föreningar kallas ibland av kommunen till ett samrådsmöte, där planförslaget redovisas och frågor kan ställas.

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett granskningsförslag upprättas.

pil som visar planens läge i detaljplaneprocessen

Granskning

Planförslaget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om att skicka ut planen på granskning. Planen ställs ut i Stadshuset, stadsbiblioteket samt eventuellt annan lokal i närheten av planområdet under minst tre veckor.

Den som inte framfört sina synpunkter under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande tillsammans med de förslag kommunen har med anledning av synpunkterna.

pil som visar planens läge i detaljplaneprocessen

Antagande

Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott som sedan beslutar om att anta detaljplanen.  Är detaljplan av större vikt fattas beslut om antagande av kommunfullmäktige. Kommunen har vissa skyldigheter i samband med att detaljplan antas. Bland annat ska planhandlingarna skickas till Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Överklagande

Efter antagande kan detaljplanen överklagas till Länsstyrelsen. Högsta instans för överklagande är Högsta Förvaltningsdomstolen. För att ha rätt att överklaga en detaljplan krävs skriftliga synpunkter med namnunderskrift senast under granskningsskedet.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan i vissa fall vara berättigad ersättning från kommunen. Om och i så fall hur mycket avgörs vid Mark- och miljödomstolen. Talan måste väckas inom två år. Talan får dock väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom två-årsperioden.

pil som visar planens läge i detaljplaneprocessen

Laga kraft

Ett beslut om att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor från den dag beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla, förutsatt att ingen har överklagat beslutet under den tiden. Den är därmed den gällande regleringen av markanvändning och byggande. Planprocessen är då avslutad och genomförandefasen inleds.

statuspil laga kraft

Enkelt planförfarande

Ibland kan en förenklad planprocess användas. Förutsättningarna är att förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen.

Enkelt planförfarande innebär att planutformningen sker i direktkontakt med de som är berörda av förslaget. Därför sker inte det formella samrådsförfarandet och förslaget skickas inte heller ut på granskning. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om antagande på delegation från kommunfullmäktige.

Behovsbedömning, miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 11-18 och 22 §§) ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla översiktsplaner, detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Som stöd för kommunens ställningstagande om planens/programmets genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs en så kallad behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar att de föreslagna förändringarna innebär en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ansvarig förvaltning är Kommunledningskontoret.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler