Eslövs kommun logotyp

Detaljplaneprocessen

 

I en detaljplan kan man utläsa var, vad och hur man får bebygga och använda en fastighet. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning. Detaljplanen utgör underlag för efterföljande lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

 

Det finns detaljplaner i alla tätorter. Man kan handlägga detaljplaner på tre olika sätt; begränsat standardförfarande, standarförfarande eller utökat förfarande.

Standardförfarandet ska användas om planförslaget är förenligt med översiktsplanen, inte är av betydande intresse eller inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Standardförfarandet innehåller tre steg, samråd, granskning och antagande.

Om förslaget godkänns av sakägare i samrådet kan kommunen välja att övergå till ett begränsat standardförfarande vilket innebär att förslaget kan antas efter samrådet.

Utökat förfarande ska användas om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen, är av betydande intresse eller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Det utökade förfarandet innehåller stegen samråd, granskning och antagande. Efter samrådet respektive granskningen sammanställs inkommna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande där de inkomna synpunkterna bemöts varefter förslaget omarbetas.

En detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att den antagits om ingen överklagar antagandet och fortsätter sen att gälla fram tills den upphävs eller ändras. En detaljplan överklagas först till Länsstyrelse, därefter Mark- och Miljödomstolen och slutligen Svea Hovrätt (mark- och miljöverdomstolen).

Planprogram (ej obligatoriskt)

Syftet med att upprätta ett planprogram är att tidigt i planprocessen ge möjlighet till insyn och påverkan för berörda intressenter. Efter programsamrådet sammanställs inkomna yttranden och synpunkter i en redogörelse för programsamråd.

Samråd

När ett förslag till detaljplan upprättas samråder kommunen med olika intressenter. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan för berörda intressenter. Samrådstiden bör vara minst tre veckor. Efter samrådstiden sammanställs inkomna yttranden och synpunkter i en samrådsredogörelse.

Granskning (Utställning enligt ÄPBL)

Planförslaget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslut om granskning. Granskningen pågår minst tre veckor och under denna tid finns planförslaget att se och läsa i Stadshuset, stadsbiblioteket och eventuellt annan lokal i närheten av planområdet. Den som inte framfört sina synpunkter under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas för kommunstyrelsen som ansvarar för antagande. Om planen är av principiell betydelse eller frångår översiktsplanen antas planen istället av kommunfullmäktige. När protokollet är justerat skickas planen till länsstyrelsen som har tre veckor på sig att besluta om planen ska överprövas. Inom samma tid har sakägare som tidigare har yttrat sig och inte fått sina yttranden tillgodosedda möjlighet att överklaga planen. Om planen varken kallas in eller överklagas så vinner den laga kraft.

Synpunkter

Alla har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen fram till angivet datum. Synpunkterna ska lämnas skriftligen till Kommunledningskontoret eller skickas till: Eslövs Kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 241 80 Eslöv eller kommunledningskontoret@eslov.se.

För att ha rätt att överklaga en detaljplan krävs skriftliga synpunkter med namnunderskrift senast under granskningsskedet. Den, som inte framfört synpunkter på förslaget senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslut att antaga detaljplan.

Under rubriken Detaljplaneprocessen kan du läsa mer om hur planprocessen går till.

 

Planprocessen styrs av Plan- och bygglag (2010:900)

Sidan uppdaterad: 2017-03-08

KONTAKTA OSS

Planarkitekt
Thomas Oskarsson
0413-623 15
thomas.oskarsson@eslov.se

Planarkitekt
Minna Hatti
0413-620 18
minna.hatti@eslov.se

Planarkitekt
Elin Karlsson
0413-620 84
Elin.Karlsson@eslov.se

Stadsarkitekt
Torsten Helander
0413-629 95
torsten.helander@eslov.se

Mera läsning

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler