Eslövs kommun logotyp

Hög upplevd trygghet på Bergagymnasiet

Hela 83 procent av Bergagymnasiets elever upplever en nöjdhet med sin skola. Motsvarande siffra för det förra läsåret var 74 procent. Det visar den årliga enkätundersökning kring elevernas upplevda trygghet och studiero som har genomförts på Bergagymnasiet.

Eleverna på Bergagymnasiet är nöjda med sin skola.

Eleverna på Bergagymnasiet är mycket nöjda med sin skola, det visar den elevenkät som nu har genomförts.

- Det är en mycket viktigt undersökning som ligger till grund för vårt arbete kring dessa frågor på gymnasieskolan. Det stigande siffran kring nöjdhet är mycket glädjande, menar Catharina Malmborg, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Eslöv.

Bergagymnasiet genomför årligen en enkätundersökning avseende hur de studerande upplever trygghet och studiero. Enkätundersökningen är ett viktigt underlag för utvärdering av likabehandlingsarbetet och används för att planera nya insatser eller förändringar gällande det förebyggande arbetet kopplat till trygghet och studiero.

Trygga på skolans olika platser
Årets enkät, läsåret 2017/2018, hade en svarsfrekvens om 58 procent vilket är detsamma som vid förra läsåret. Vad gäller elevernas upplevda trygghet syns att, i likhet med likt för läsåret 2016/2017, eleverna i mycket hög utsträckning upplever trygghet. I enkäten tillfrågas eleverna om sin upplevda trygghet på olika ställen i och omkring skolan, i klassrum, uppehållsytor, vid skåp och på allmänna platser såsom på skolgården.

Andelen elever som svarar att de är trygga på skolans olika platser och på väg till och från skolan ligger mellan 86 och 96 procent. Motsvarande siffra förra läsåret var 87,9-95,3 procent. Elevernas upplevelse om trygghet var också hög/mycket hög, såväl generellt som specifikt kopplat till särskilda utrymmen.

93 procent trivs på skolan
Elevernas upplevelse av deras egen trivsel på skolan var även den hög vid föregående mätning, 93 procent. Vid detta läsårs undersökning upplevde eleverna samma höga grad av trivsel, också 93 procent.

En ytterligare parameter i undersökningen är då den som tar sikt på trivsel är elevernas nöjdhet med skolan som helhet, 83procent av eleverna är nöjda med sin skola som helhet, detta att jämföra med 73,9 procent vid fjolårsmätningen.

- Ett utvecklingsområde från fjolårets mätning var området studiero och ett antal insatser genomfördes inför läsåret 2017/2018 för att öka elevernas upplevelse av studiero. En högre andel elever uppger också nu att de har studiero på lektionerna denna mätning, 74 procent mot tidigare 70,6 procent, förklarar Catharina Malmborg.

Bemötande och respekt är viktigt
En liknande andel av eleverna uppger att lärarna ser till att det är studiero på lektionerna, 74 procent likt fjolårsmätningen som också hamnade på 74 procent. Andelen elever som tycker att bemötandet är respektfullt, elever/elever och personal/elever har ökat jämförelse med föregående mätning 71 procent, tidigare 58,8 procent, respektive 88 procent mot tidigare 79,7 procent.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler