Eslövs kommun logotyp

71,3 miljoner i överskott för Eslöv

Eslövs kommun fick ett överskott på 71,3 miljoner kronor förra året. Nämnderna bidrog tillsammans med ett överskott på 12,9 miljoner kronor. Det visar årsredovisningen för 2017 som kommunstyrelsen nu har tagit del av.

– Det känns väldigt bra att vi har ett så pass positivt resultat för 2017. Särskilt som vi vet att vi har tuffare tider rent ekonomiskt framför oss, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

I budgeten för förra året planerades för ett ekonomiskt överskott med drygt 18 miljoner kronor vilket motsvarar en procent. Men resultatet blev istället ett överskott med fyra procent vilket är ett ovanligt högt ekonomiskt resultat.

– God ekonomisk hushållning innebär ett årligt resultatöverskott för att säkerställa skyddet för kommunens tillgångar och åtaganden mot invånare och anställda. Kommunens möjligheter att finansiera investeringar utan att ta upp lån ökar, menar Johan Andersson.

Ökade skatteintäkter och en byggbonus
Förutom nämndernas bidrag finns flera anledningar till att det ekonomiska överskottet blev betydande för kommunen förra året. Bland annat ökade skatteintäkterna med åtta miljoner kronor och det generella statsbidraget ökade med en miljon kronor.

En byggbonus, som staten delade ut i slutet av året, kom också kommunen till gagn med fyra miljoner konor. Annat att nämna till det goda resultatet kan vara försenade investeringar, där förseningen i byggandet av nya gymnasieskolan är den största delen, som minskade kostnaderna förra året med tio miljoner kronor.

Nämnderna har vänt minus till plus
Nämnderna i kommunen redovisade alltså tillsammans ett positivt överskott med 12,9 miljoner kronor mot tilldelad budget 2017. 2016 hade nämnderna istället ett underskott med tre miljoner kronor.

– I delårsrapporten prognostiserade nämnderna ett underskott på 11,1 miljoner kronor. Så att de nu har lyckats så här bra, de flesta nämnderna redovisar bättre resultat än i delårsrapporten i förhållande till beslutad budget, och vänt detta till ett överskott är utmärkt, säger Johan Andersson.

I en redovisning av nämndernas utfall syns att kommunledningskontoret redovisade ett överskott med 1,4 miljoner kronor förra året. Överskottet kommer framförallt av lägre kapitalkostnader samt lägre personalkostnader än planerat. Nämnden för arbete och försörjning redovisar dock ett underskott med 1,7 miljoner kronor där främsta anledningen är högre ekonomiskt bistånd.

Fler och fler elever väljer att gå i Eslöv
Överskott hade även barn- och familjenämnden med 3,9 miljoner kronor vilket främst beror på ökade statsbidrag men också lägre volymer inom förskola, grundskola och särskola. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisade ett stort överskott med 10,4 miljoner kronor. Detta kommer framförallt från gymnasieskolan där allt fler elever väljer att gå i Eslöv.

Kultur- och fritidsnämnden fick ett 0-resultat förra året medan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott med 1,3 miljoner kronor. Främsta anledningen till detta är att förvaltningsledning, miljöavdelning samt kart- och bygglovsavdelning redovisade överskott, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter på bygglovssidan och tillsyn.

Fler beviljade timmar i hemvården
Servicenämnden redovisade också den ett överskott med 1,9 miljoner kronor. Där står bland annat Kommunservice för ett överskott delvis beroende på vakanser.

Vård- och omsorgsnämnden presenterade ett underskott med 3,2 miljoner kronor. Underskottet inom äldreomsorgen beror på fler beviljade timmar inom hemvården samt en mindre del av underskottet inom vårdboende. Från och med oktober 2017 har nämnden stängt ner en avdelning på ett vårdboende.

Överförmyndarnämnden redovisade ett underskott med 1,1 miljoner kronor vilket huvudsakligen kan förklaras med att antalet ärenden som berör ensamkommande har ökat. Detta samtidigt som ersättningen från Migrationsverket inte får återsökas för de ensamkommande barn och unga som har fått uppehållstillstånd, vilka under 2017 har blivit fler till antal. Slutligen redovisade revisionen en ekonomi i balans för 2017.

Vidare för beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen godkände årsredovisningen vid sitt senaste sammanträde. Nu ska den vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler