Eslövs kommun logotyp

Ett steg närmare sanering i Getinge

Nu har en tillståndsansökan lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Växjö för det planerade saneringsarbete i Getinge. En viktig milstolpe för projektet.

I mars i år genomfördes en testsanering på området.

I mars i år genomfördes en testsanering på området.

För att genomföra saneringen i Getinge krävs tillstånd enligt Miljöbalken. Efter ett omfattande arbete med underlag och utredningar, är nu tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning klar. Nu följer domstolens handläggning av ansökan, som normalt tar cirka tolv månader. Saneringsarbetet beräknas därför påbörjas som planerat våren 2019.

Bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5
Getingeprojektet är ett statligt finansierat projekt för sanering av föroreningar från tidigare tillverkning av bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5.

Området är förorenat av kvicksilver och DDT-föroreningar från den tillverkning av bekämpningsmedel som företaget Ferrosan bedrev på fastigheten Getinge 11:5 mellan cirka 1948-1968. Redan i början av 2000-talet upptäcktes höga halter av kvicksilver inom fastigheten.

Problematiskt med stranden vid ån
Föroreningarna kommer att saneras genom att de förorenade jordmassorna schaktas bort. Det rör sig om 8 000 kubikmeter massor. Mest problematiskt är det vid stranden av ån, då det finns mycket stor risk för spridning när vid grävning i vatten.

Uppsatta mål för saneringen
Eslövs kommun har satt upp följande övergripande mål för saneringen:
• föroreningssituationen ska inte begränsa möjligheterna att utnyttja fastigheten och närliggande områden för friluftsliv och rekreation.
• riskerna för människors och djurs hälsa kopplat till påvisade föroreningar ska minimeras.
• spridningen av föroreningar till den skyddsvärda Kävlingeån ska minimeras.
• mängderna av föroreningar i mark inom fastigheten ska minimeras i enlighet med miljömålet "Giftfri Miljö".

Läs mer i senaste nyhetsbrevet om Getinge-projektet, genom att klicka här.PDF (pdf, 453.4 kB)

Läs mer om projektet i Getinge genom att klicka här.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler