Eslövs kommun logotyp

Detta beslutades på kommunfullmäktige den 25 september

Vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 25 september antogs en digital strategi för Eslövs kommun. Dessutom beslutade kommunfullmäktige att anta Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2017-2025.

Nedan kan du ta del av ärendebeskrivning och beslut i några av de frågor som kommunfullmäktige hanterade vid sitt senaste sammanträde.

Förslag till antagande av digital strategi
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att en digital strategi skulle tas fram för Eslövs kommun. En utredning är genomförd och ett förslag har tagit fram.

Förslaget till digital strategi ska ses som ett komplement till Eslövs kommuns handlingsprogram för mandatperioden. Den anknyter även till Sveriges övergripandedigitala agenda samt behovet av att samverka såväl nationellt som regionalt i digitaliseringsfrågor.

Strategin betonar att digitalisering är ett medel för att uppnå verksamheternas mål. Under framtagandet har förvaltningsspecifika workshoppars genomförts dit även nämndernas politiker bjudits in och arbetet har fortlöpande förankrats i styrgruppen. Det övergripande digitala målet föreslås finnas med i samtliga nämnders mål för budget 2018 och brytas ner till förvaltningsspecifika leveransmål samt aktiviteter.

Rapporten ”Utredning digital strategi för Eslövs kommun” behandlar förutsättningar för och konsekvenser av strategins genomförande och avslutas med ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet.

Kommunfullmäktige antog digital strategi för Eslövs kommun. Centern, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna valde att inte delta i beslutet.

Yttrande över motion från Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) angående tomter i Eslövs kommun.
Bertil Jönsson (NKE) och Göran Windén (NKE) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om framtagande av tomter för småhus och lägenhetsbyggande. Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att forcera arbetet med att få fram byggklara tomter för både villor och lägenheter i hela Eslövs kommun.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett yttrande till motionen som beskriver hur kommunen arbetar med att ta fram byggklara tomter för bostäder. Till grund för kommunens arbete ligger bland annat kommunens bostadsförsörjningsprogram som antogs den 20 december 2016. Kommunens målsättning med bostadsbyggandet är att det ska byggas i genomsnitt 210 bostäder per år.

Kommunen arbetar just nu också med att ta fram övergripande strategier för hur kommunen ska kunna växa och utvecklas. Detta kommer att ske med bland annat hjälp av en ny översiktsplan som planeras att antas av kommunfullmäktige i maj 2018.

Kommunfullmäktige fattade beslut om att avslå motionen.

Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) och fusion mellan EBO och Färgaren AB samt försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB (Köpmannen AB)
Eslövs Bostads ABs styrelse fattade den 18 augusti 2017 beslutat om att hemställa att kommunfullmäktige godkänner att Eslövs Bostads AB förvärvar aktierna i Casa Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) från Casa i Skåne AB samt säljer aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB (Köpmannen AB) till Casa i Skåne AB. Eslövs Bostads AB har för avsikt att i samband med förvärvet av Casa Färgaren 19 Eslöv fusionera upp bolaget i Eslövs Bostads AB.

År 2016 presenterade Eslövs kommun, Eslövs Stadskärneförening och Eslövs Bostads AB tillsammans med flera fastighetsägare en övergripande strategi för utveckling av Eslövs centrum där planerna för Hotell Stensson, Eslöv Köpmannen 11 AB, var en del. Tanken är att Köpmannen 11 ska bli ett nav i centrum där många olika verksamheter ska få plats exempelvis kaféer, restauranger, butiker, hotell och bostäder. Eslövs Bostads AB:s kärnverksamhet är att äga, förvalta och bygga bostäder. Med den nya strategin passar denna fastighet inte längre in i Eslövs Bostads AB:s fastighetsportfölj.

Kommunfullmäktige fattade beslutet om att Färgaren 19 Eslöv AB (Färgaren AB) och fusion mellan EBO och Färgaren AB samt försäljning av aktierna i Eslöv Köpmannen 11 AB (Köpmannen AB).

Svar på återremiss samt antagande av Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022.
Eslövs kommun har stora utmaningar framför sig vad gäller att genomföra de investeringar som krävs för att möta det växande behovet av verksamhetslokaler. Kommunen behöver både säkerställa att befintliga lokaler och anläggningar tas om hand och tillgodose behovet av anpassning, expansion och nyinvesteringar.

Lokalförsörjningsplan är ett verktyg som kommunen använder för att matcha behovet av lokaler med befintliga eller nya lokaler. Eslövs kommuns lokalförsörjningsplan omfattar fem år, utvecklas fortlöpande och uppdateras årligen.

Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Planen ska på sikt leda till att balans uppnås mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutade i juni att återremittera Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022 för vidare beredning och förtydligande.

Kommunfullmäktige antog vid måndagens sammanträde Eslöv kommuns lokalförsörjningsplan för åren 2018 – 2022. Centern, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Nya Kommunpartiet Eslöv reserverade sig mot beslutet.

Vill du ta del av måndagens kommunfullmäktigesammanträde i efterhand här på webbplatsen så klicka dig vidare.

Nästa sammanträde för kommunfullmäktige i Eslöv är måndag den 30 oktober.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler