Eslövs kommun logotyp

Åter nej till kaolinbrytning i Billinge

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har åter sagt nej till kaolinbrytning vid Billinge fälad. I sitt beslut hänvisar domstolen mycket till de skäl som Eslövs kommun har angett i sitt remissyttrande kring en brytning, att det tysta området mellan Jällabjärs naturreservat och Rönneås dalgång har stor betydelse för friluftsliv och rekreation i kommunen och bör inte förstöras av en så störande verksamhet som kaolinbrytning.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har åter sagt nej till att bryta kaolin utanför Billinge.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har åter sagt nej till att bryta kaolin utanför Billinge.

– Det känns väldigt bra att domstolen åter har lyssnat på vad vi har sagt i ärendet, jag är mycket nöjd med ett nej, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Ambitionen om att få bryta kaolin vid Billinge fälad har funnits under många år. Bolaget som står bakom ansökan som just behandlats, Svenska Kaolin AB, av mark- och miljödomstolen har redan tidigare både ansökt och fått nej till sin begäran.

Det bolaget nu har ansökt om är att få tillstånd för dels brytning av kaolinråvara i området men också tillstånd för täkt av kaolinråvara, anläggande och drift av anrikningsverk för produktion av kaolin samt bortledande av till täktområdet inläckande yt- och grundvatten.

Flera remissinstanser
Flera remissinstanser har fått yttra sig kring Svenska Kaolin AB:s ansökan om att få bryta kaolin i området inför mark- och miljödomstolens beslut. Bland annat Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket och Jordbruksverket som alla har sagt nej till en brytning. Även gränskommunerna till området, förutom Eslöv, Svalöv och Klippans kommuner har sagt nej. Flera sakägare, såsom boende i området, har också fått säga sitt och tackat nej.

Eslövs kommun har haft möjlighet att yttra sig i samtliga ansökningar genom åren kring en kaolinbrytning vid Billinge Fälad och kommunen har alltid varit mycket bestämd i sin uppfattning om att det inte ska få brytas kaolin i området.

Bland annat har kommunen hänvisat till att området vid Billinge Fälad gränsar precis till ett så kallat Natura 2000-områden. Definitionen för ett Natura 2000-område är att det ska omfatta ett värdefullt naturområde med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Detta samtidigt som det i ansökan framgår att verksamheten kommer att bidra med buller, ljusföroreningar, betydande tunga transporter, damning med mera i ett område som idag tillgodoser behoven av riksintresse för naturvård och friluftsliv, menar kommunen i sitt yttrande.

Beslutet kan överklagas
Svenska Kaolin AB har möjlighet att överklaga beslutet. Ett överklagande prövas då av Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Fakta: Kaolin är en lera som bildas genom nedbrytning av en fältspatsrik och järnfattig granit. Fyndigheten i Billinge bildades för flera hundra miljoner år sedan då det nuvarande Skåne hade en position vid ekvatorn. Under dessa tropiska förhållanden vittrade graniten sönder och fältspaten omvandlades till lermineralet kaolinit. Kaolin används bland annat till tillverkning av sanitetsgods såsom toaletter.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler