Eslövs kommun logotyp

Plan för utvecklingen av centrum

En ny plan för utveckling av Eslövs stadskärna har antagits av kommunstyrelsen. Planen ska vara en gemensam plattform för centrums olika aktörer såsom Eslövs kommun, fastighetsägare, handlare och övrigt näringsliv.
– Målbilden för utvecklingen av Eslövs centrum är att den ska kännetecknas av folkliv och stadskänsla. Tydliga stråk ska också binda samman stadskärnans olika delar med varandra och med andra viktiga målpunkter, såsom Trollsjöområdet, konstaterar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Hotell Stensson och trappan
Det är på uppdrag av kommunstyrelsen som planen för utvecklingen av Eslövs centrum har tagit fram, det är kommunens tillväxtavdelning som står bakom planen. En anledning till uppdraget är att Eslövs Bostads AB, ebo, för ett par år sedan köpte fastigheten där Hotell Stensson finns. Eftersom byggnaden är central i stadskärnan, och det finns ett frågetecken om vad som ska hända med den i framtiden, blev framtagandet av en plan för centrum viktig. Eslövs kommun äger dessutom trappan till hotellet.

– Vi ska inom kort sätta oss ner och diskutera detta med både ebo och andra fastighetsägare i de centrala delarna. Helhetsbilden är viktig här för att vi ska kunna utveckla stadskärnan med sin redan unika karaktär, menar Johan Andersson.

Tagits fram genom dialog
Den nu antagna planen för centrumutveckling har tagit fram genom dialog med centrums olika aktörer och intressenter för att kartlägga drivkrafter, engagemang och visioner för utveckling av Eslövs stadskärna. Dialog genomfördes i form av tankesmedjor, uppsökande samtal på olika platser i staden samt genom dagböcker och intervjuer. Utifrån det materialet har en nulägesbild tagits fram och en analys av denna gjorts.

Planen redovisar fyra utvecklingsområden med tillhörande åtgärdsförslag.  De fyra har fått rubrikerna "Rätt sak på rätt plats", "Aktivera staden", "Den sammanhängande staden" och "Dra åt samma håll".

Vad gäller rätt sak på rätt plats så fokuserade den inledande dialogen på önskningar om ett mer varierat och kvalitativt utbud i centrum. I planen föreslås sen att handel och service placeras företrädesvis längs utpekade stråk och lägen. Koncentrationen ska vara högst närmast Stora torg.

Gällande det andra utvecklingsområdet, att aktivera staden, fokuserade detta på att Stora torg behöver ges en ny funktion och form. Det behövs fler evenemang och händelser som gör centrum mer intressant. Några konkreta exempel på förslag från dialogen är platser för lek, kreativa lösningar för ljud, ljus och offentlig utsmyckning, bättre skyltning, mer kultur i centrum och sådant som lånecyklar.

Alla måste gå åt samma håll
Området den sammanhängande staden fokuserades detta på tillgängligheten i och till stadskärnan. En önskan finns om en lugnare och tryggare centrummiljö med mer utrymme för fotgängare och cyklister.

Det fjärde utvecklingsområdet, att alla drar åt rätt håll, är en viktig del av planen. Inom detta utvecklingsområde fokuserades på vikten av att centrums aktörer äger utvecklingsarbetet tillsammans och delar samma målbild. Några konkreta exempel på förslag från dialogen är behovet av att skapa forum och mötesplatser, kanaler för information, digitala infotavlor, gemensam tidning, utställningar och smidig och förstående myndighetsutövning.

Läs hela planen för utvecklingen av Eslövs centrum härPDF (pdf, 3.6 MB)

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler