Eslövs kommun logotyp

Plan för ökad attraktivitet

Nya gång- och cykelvägar, uppfräschning av lekplatser och parker och Marieholmsbanan. Viljan i investeringsplanen för kommande år är ett uttryck för viljan att skapa en mer attraktiv och välskött Eslövs kommun.

I detta är två större arbeten redan på gång. Dels ombyggnaden av infartsvägarna till Eslöv, som görs för att genomfartstrafiken inte ska belasta
centrum och som en förberedelse inför att nya Bergagymnasiet ska byggas på tomten intill Östra skolans gamla byggnad.

Dels utbyggnaden av antalet gång- och cykelvägar i kommunen. Detta är ett led i att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Men också för att öka framkomligheten på cykel, vilket även främjar miljö och folkhälsa.

Planer för 2016-2017, i korthet:

Trafikflödesutredning är en utredning som ska visa hur trafikanterna ska samsas i centrum, hur vi kan optimera för de oskyddade trafikanterna och själva flödet av trafiken. Den ska också fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur centrala Eslöv ska fungera och utvecklas.

I Marieholm har ett nytt stationsområde påbörjats inför invigningen av Marieholmsbanan i december 2016. Det kommer att bli perrong och väderskydd för resenärerna. I Eslöv påverkas järnvägsövergången vid Smålandsvägen och Norregatan. Under Smålandsvägen kommer en
gång- och cykelväg samt bilväg att anläggas. Under Norregatan blir det
enbart en ny gång- och cykelväg.

Mellan Lilla Harrie och Örtofta planeras en gång- och cykelväg på den gamla banvallen, vilket ska göra Örtofta station mer tillgänglig. En bro på sträckan ska renoveras. Detta projekt är ett samarbete med Skånetrafiken.

Ny lekplats vid Trollsjön är på gång. Den gamla lekplatsen är riven för att ge plats åt en ny, större och jämlik lekplats. Boverket är med och bidrar till finansieringen av lekplatsen. Beräknad invigning i augusti 2016.

På Östergatan i Eslöv, mellan Kvarngatan och Gasverksgatan, där nuvarande Salliushuset och Östra skolan ligger, kommer det nya Bergagymnasiet att byggas. Området mellan skolbyggnaderna ska knytas samman samt göras mer trafiksäkert.

Tunneln under järnvägen på Östergatan behöver bli ljusare, få lägre bullernivåer och lyftas estetiskt.

På Trehäradsvägen i Eslöv, mellan Gasverksgatan och Verkstadsvägen,
ska en gång- och cykelväg anläggas på norra sidan. Idag finns redan
en på den södra sidan.

Mellan Stinstorget och Ystadvägen i Eslöv planeras en gång- och
cykelväg för att underlätta för cyklister att ta sig till Eslövs järnvägsstation.

I rekreationsområdet Gya i Stehag kommer en ny belyst slinga att  anläggas i den del av rekreationsområdet som Eslövs kommun äger.

Under 2017 planeras en gång- och cykelväg mellan Stockamöllan och Hasslebro. Sträckningen är ett samarbete mellan VA SYD, Trafikverket
och Eslövs kommun.

I Sundelius park, Marieholm, finns två stora popplar som är angripna
av svamp. Dessa måste ersättas med större träd för att behålla parkens
karaktär. Tanken är också att göra ån mer tillgänglig för parkbesökarna
samt att byta ut lekplatsen som idag är i dåligt skick.

Gång- och cykelväg planeras mellan Ellinge och Eslöv. Lunds och Eslövs kommun gör gemensam sak av att bygga gång- och cykelvägar för att cyklister säkrare ska kunna ta sig hela vägen från Eslöv till Lund. Sträckan mellan Ellinge och Eslöv kompletterar sträckan mellan Ellinge och Örtofta som redan finns.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler