Eslövs kommun logotyp

Satsningar på förskola och skola

Den politiska majoriteten i Eslöv har presenterat sin budget för 2016, och även flerårsplanen för 2017 och 2018. Budgeten innehåller stora satsningar på förskola, skola och en helt ny gymnasieskola.
– Det är som vi ser det en positiv budget för 2016 med fokus på medborgare, hållbarhet och tillväxt. När det gäller satsningarna på förskola, skola och gymnasium så kommer vi bland annat renovera Ekenässkolan och planera för en helt ny gymnasieskola, förklarar Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.

Stark befolkningsökning stärker budgeten
Totalt är det drygt 1,75 miljarder kronor som ska fördelas i den kommunala budgeten för 2016. En stark befolkningsökning under året stärker budgeten nästa år.

– Befolkningsökningen är mycket positiv, särskilt positivt är att många barnfamiljer och ungdomar väljer att flytta hit. Detta ställer också krav på stora investeringar för att möta medborgarnas behov. En långsiktig samhällsplanering med klimatsatsningar, satsningar på fler bostäder, en aktiv näringspolitik med växande företag, nya företagsetableringar och samtidigt investeringar i skola, vård, omsorg, kultur- och föreningsliv är nödvändig, konstaterar Henrik Wöhlecke (M), kommunalråd i Eslöv.

Ingen skattehöjning föreslagen 2016
I budgeten finns inget förslag på skattehöjning, dagens skattesats på 20:24 kommer att stå fast även under 2016. Förutom den viktiga förskolan och skolan kommer också en utveckling av den offentliga miljön att bli viktig under de kommande åren. Detta för att öka Eslövs kommuns attraktionskraft.

– Vi tar just nu fram en ny centrumplan för Eslövs tätort och en översiktsplan för hela kommunen. I samband med nybyggnation och anläggning av offentlig miljö ska också utsmyckning tas med. Parker och lekplatser ska också ses över i nästa års budget, förklarar Henrik Wöhlecke.

Gymnasieskola+Salliushuset=utbildningscentrum
Enligt budgetförslaget ska Eslövs kommun nästa år investera 182 miljoner kronor, år 2017 är motsvarande summa 257 miljoner kronor och under 2018 investeras 314 miljoner kronor.

– De största investeringarna blir just i förskolan, skolan och gymnasiet. En ny förskola vid Ekenäsgården är planerad och vi måste också redan nu börja planera för en ny grundskola i tätorten. Gymnasieskolan kommer att byggas i anslutning till Salliushuset på Östergatan vilka tillsammans kommer att bilda ett utbildningscentrum, menar Johan Andersson.

Investeringsbudgeten rymmer också ombyggnaden av Marieholmsbanan, den ekonomiska del som Eslövs kommun står för.

– Marieholmsbanan är viktig för Eslöv. Nu börjar också sådant som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV tar form väldigt nära vår kommungräns. Allt tillsammans gör att Eslövs kommun är i inledningen av en positiv utvecklingsperiod, säger Johan Andersson.   

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal påverkar
Inom kommunens ansvar för omsorgen kommer det ske vissa förändringar i och med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Region Skåne. Detta gör att hemtjänsten och hemvården måste förändra både sin organisation och kompetens samtidigt som vård- och omsorgsbehoven växer. Detta kompenseras i budgeten genom att de ekonomiska ramarna ökas med 26,5 miljoner jämfört med den antagna budgeten för innevarande år.

Budgetförslaget tar också sikte in i den kommunala organisationen. Ett viktigt arbete blir där kompetensförsörjningen säkras inom kommunens olika verksamheter och att frisktalen stärks i organisationen. Detta för att göra Eslöv till en attraktivare arbetsgivare där personalen trivs och utvecklas och ger bra service till medborgare, näringsliv och besökare.

Förslag i korhet
Nedan presenteras förslag i korthet ur majoritetens budgetförslag för 2016, samt 2017-2018.  Vi presenterar dem för varje nämnds ansvarsområde;

Kommunledningskontoret
• Ny översiktsplan med antagande under 2017.
• Ny plan för centrumutvecklingen i Eslöv.
• Ny övergripande kommunikationspolicy för Eslövs kommun.
• Ansökning om att Eslövs kommun ska bli Fair Trade City-kommun.
• Marieholmsbanan anläggs, persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg.
• Nytt ungdomspolitiskt program ska tas fram.

Barn- och familjenämnden
• Alla barn ska senast 2018 erbjudas 25 timmars förskola.
• Ny förskola vid Ekenäsgården ska byggas.
• Ekenässkolan kommer att genomgår en totalrenovering under 2017 och 2018.
• Nytt tredje boende för ensamkommande barn kommer att starta.

Nämnden för arbete och försörjning
• Ska tydligare arbeta utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv vilket innebär att medborgare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt få praktik eller utbildning.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
• Ny gymnasieskola ska byggas under 2017 och 2017.
• Nämndens ekonomiska resurser ökas med 7,8 miljoner jämfört med antagen budget 2015.
• Behovet av vuxenutbildning hos befolkningen ska tillgodoses.
• Regeringens satsning på höjda lärarlöner från 1 juli 2016 tillkommer verksamheten under året.     

Kultur-och fritidsnämnden
• Biblioteket i Marieholm färdigställs i slutet av 2015.
• Ekevallahallen färdigställs i slutet av 2015.
• Kulturskolans verksamhet och lokalisering ska utredas under 2016.
• Nytt kulturpolitiskt program ska tas fram.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
• En lång rad satsningar sker på gator, vägar, gång och cykelvägar, parker och lekplatser med totalt 120 miljoner kronor.
• Satsningen kring kommunens miljömålsarbete fortsätter.
• Satsning på upprustning och nyproduktion av lekplatser.

Servicenämnden
• Medborgarcenter utvecklas under 2016 till Kontaktcenter.
• Utveckling av it-organisationen för att möta verksamheternas behov.

Överförmyndarnämnden
• Nämnden tillförs 0,2 miljoner kronor för ökat antal ärenden.

Vård- och omsorgsnämnden
• Vård - och omsorgsbehoven växer och de ekonomiska ramarna ökas med 26,5 miljoner jämfört med antagen budget 2015.
• Vård- och omsorgsverksamheten ska utvecklas genom tekniksatsningar, flexibla boendeformer och en förtätning av antalet chefer.

Nu ska budgetförslaget från den politiska majoriteten tas upp i kommunstyrelsen på tisdag, den 3 november, och sen den 30 november behandlar kommunfullmäktige budgeten. Dit är allmänheten välkommen för att ta del av debatten, det går också att se den via Eslövs kommun hemsida.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler