Eslövs kommun logotyp

Nej till kaolinbrytning i Billinge

Ett bestämt och kraftfull nej till kaolinbrytning vid Billinge fälad.
– Kommunstyrelsen är mycket tydligt i sitt ställningstagande, vi säger ett mycket kraftfullt nej till att ansökan om att bryta kaolin vid Billinge ska beviljas, menar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Eslöv.
Viljan att bryta kaolin vid Billinge fälad har funnits under många år. Nu är det bolaget Svenska Kaolin AB som hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har ansökt om tillstånd för brytning av kaolinråvara i området. Ansökan omfattar tillstånd för täkt av kaolinråvara, anläggande och drift av anrikningsverk för produktion av kaolin samt bortledande av till täktområdet inläckande yt- och grundvatten.

Möjlighet att yttra sig gällande ansökan
Det är mark- och miljödomstolen som nu har bett Eslövs kommun yttra sig gällande bolagets ansökan. Kommunstyrelsen antog sitt nej vid ett extra sammanträde på måndagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv har tidigare yttrat sig och också de sa då nej till en kaolinbrytning med hänvisningen till att "det tysta området mellan Jällabjärs naturreservat och Rönneås dalgång har stor betydelse för friluftsliv och rekreation i kommunen. En så störande verksamhet som kaolinbrytning bör inte lokaliseras i området".

Gränsen till ett Natura 2000-område
Området vid Billinge Fälad, som ansökan kring kaolinbrytningen gäller, gränsar precis till ett så kallat Natura 2000-områden. Definitionen för ett Natura 2000-område är också att det ska omfatta ett värdefullt naturområde med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

– Av ansökan framgår samtidigt att verksamheten som ansökan omfattar bidrar med buller, ljusföroreningar, betydande tunga transporter, damning med mera i ett område som idag tillgodoser behoven av riksintresse för naturvård och friluftsliv, konstaterar Johan Andersson.

Stora naturvärden och betydelse för friluftsliv
Johan Andersson menar också att det i Eslövs kommun gällande översiktsplan från 2001 står att all ytterligare exploatering i det aktuella och angränsande området bör begränsas "då denna del av Skåne är relativt orörd och innehåller stora naturvärden som har betydelse för friluftslivet".

– Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan och det är inte troligt att Eslövs kommun gör en annan bedömning kring det aktuella området i den nya planen.

Bolmenledningen korsar området
Kommunstyrelsen tar också i sitt yttrande upp det faktum att området där kaolinbrytningen ska ske korsas av Bolmenledningen, som har stort regionalt samhällsintresse. Via ledningen, som är en direkt förlängning av Bolmentunneln, får en stor del av Skåne dricksvatten.

– Vi har påpekat, vilket är viktigt, att Bolmentunneln är klassad som riksintresse. Av ansökan framgår också att ledningen kan påverkas av både vibrationer från sprängningar och tunga transporter som passerar över den, konstaterar Johan Andersson.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler