Eslövs kommun logotyp

Möjlighet att bebygga Spritfabriken

Nu har detaljplanen för kvarteret Örnen 4, området för Spritfabriken och Ystadsvägen, i centrala Eslöv vunnit laga kraft. Detta innebär att det nu är möjligt att bygga bostäder och centrumverksamhet på området.
Kvarteret Örnen är beläget norr om Trehäradsvägen mellan Ystadsvägen och Järnvägsgatan. Detaljplanen för området antogs redan i januari förra rået av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden men beslutet överklagades till mark- och miljööverdomstolen som nu har valt att avslå överklagan.

Byggdes 1910 för Skånsk Spritförädling
Inom Örnen 4 ligger den gamla Spritfabriken som är en äldre industribyggnad i rött tegel, den är en till tre våningar hög. Byggnaden uppfördes ursprungligen som fabrik för mjölkpulvertillverkning, men byggdes efter 1910 om till Skånsk Spritförädling.

Hela Spritfabriken är av stort kulturhistoriskt värde och med anledning av detta har en antikvarisk förundersökning tagits fram för fastigheten. Förundersökningen understryker byggnadens värde som just kulturhistorisk men förundersökningen visade dessvärre också att stora delar av bebyggelsen är i dåligt skick och kan troligen inte bevaras.

Dock finns i detaljplanen ett bevarande av den befintliga muren i sydvästra hörnet av byggnaden, denna ska kunna tjäna som bullerskyddskärm mot gård vid en ombyggnad.

80-100 nya bostäder, butiker och kontor
Detaljplanen för kvarteret upplåts kvartersmark för bostäder samt centrumverksamhet. Centumverksamhet möjliggör en stor variation av funktioner, bland annat handel, kontor, bostäder, restaurang.

Maximal bruttoarea tillåts till 12 000 kvadratmeter, varav maximalt 8500 kvadratmeter får utgöras av bostäder. Detta innebär uppskattningsvis 80-100 nya bostäder som kan byggas till högst åtta våningar.

Genomförandetiden för förändringen av kvarteret Örnen 4 beräknas till tio år.

Läs mer om detaljplanen för Örnen 4

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler