Eslövs kommun logotyp

Ja till plan för tidigare spritfabriken

Tidigare spritfabriken i Eslöv får till stor del rivas och bostäder byggas på området. Länsstyrelsen i Skåne avslår överklagandet av detaljplanen.
Diskussionerna om den tidigare spritfabrikens framtid har pågått i över sju år. 2007 skrev kommunen ett planavtal med dåvarande ägaren.

En anledning till att en ny plan dröjt är diskussioner om fastighetens kulturhistoriska värde. Nu är kommunen och länsstyrelsen överens om att delar ska bevaras.

Risken för förfall med rivning som enda åtgärd är överhängande varför nybyggnation är att föredra framför ytterligare år utan underhåll, förklarar styrelsen.

Det planförslag som tagits fram innebär att området används för bostäder och centrumverksamhet. Totalt kan det bli 12 000 kvadratmeter i hus med högst åtta våningar.

Planen som godkändes av kommunfullmäktige överklagades av två grannar. De anser att kommunen gjort en felaktig avvägning mellan olika intressen.

På andra sidan Ystadsvägen finns småindustri och det är sannolikt att framtida boende kommer att ställa krav på att verksamheten ska upphöra, förklarar grannarna.

Företaget har framfört att stora investeringar gjorts i fastigheten, sedan den köptes 2011. Det går inte att utesluta att nuvarande verksamhet utökas.

Länsstyrelsen svarar att av översiktsplanen från 2002 framgår att området är under förändring och att det troligen blir bland annat bostäder.

Företagets nuvarande verksamhet har inte bedömts innebära en fara för människors hälsa och säkerhet om bostäder etableras i området.

Kommunen har dessutom ställt krav på att de nya husen ska ha minst hälften av bostadsrummen riktade mot bullerdämpad sida.

Den förändring som planen innebär för företaget kan inte antas medföra sådana betydande olägenheter eller påverkan att planen inte kan godtas.

Kontaktcenter

- välkommen till Eslövs kommun!

Telefon: 0413-620 00
E-post: kommunen@eslov.se

Besöksadress:
Stadshuset, Gröna torg 2 i Eslöv

Postadress:
Eslövs kommun, 241 80 Eslöv

Org.nr: 212000-1173

Fler kontaktuppgifter 

Följ oss

Eslövs kommun på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Händer i Eslövlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, kommunala
och andra arrangemang
i Eslövs kommun

Eslöv och jaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebooksida, nyheter
om Eslövs utveckling

Nyheter via RSS

Se alla våra kanaler