Startsidan

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 oktober 2011

Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslövs klockan 19.00.
Utdrag ur kallelse/föredragningslista

Val av protokolljusterare

1. Delårsbokslut 2011 (KS.2011.0354)

2. Arbetsgivarpolitisk program (KS.2011.0362)

3. Kommuninvest-Nya avtal med tydligt medlemsansvar (KS.2011.0215)

4. Bildande av ägarnämnd Eslöv för VA Syd (KS.2010.0472)

5. Val av ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige för VA Syd (KS.2011.0461)

6. Nominering av ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för VA Syd (KS.2011.0461)

7. Nominering av ledamöter och ersättare till ägarnämnd Eslöv för VA Syd (KS.2011.0461)      

8. Nominering av revisor till kommunalförbundet VA  Syd (KS.2011.0461)                                                   

9. Val av ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Kommunala Pensionärsrådet med anledning av Håkan Olssons (C) avsägelse (KS.2011.0430)

10. Val av ersättare i Servicenämnden med anledning av Ola Bertilssons (M) avsägelse (KS.2011.0404)

11. Val av ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med anledning av Tor Billings (SD) avsägelse (KS.2011.0409)

12. Val av ersättare i Barn- och familjenämndens med anledning av Åsa Anderssons (S) avsägelse (KS.2011.0436)

13. Avsägelse från Nadia Hallqvist Kanizsai (M) från uppdrag som ersättare i Vård- och omsorgsnämnden (KS.2011.0444)

14. Avsägelse från Jenny Eberyd (C) från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Kultur- och fritidsnämnden

15. Avsägelse från Sofia Molin (C) från uppdrag som ersättare i Barn- och familjenämnden

16. Sammanträdestider 2012 för kommunfullmäktige (KS.2011.0458)

17. Kungörande av kommunfullmäktiges sammanträden 2012 (KS.2011.0460)

18. Anmälningar

Senast ändrad:
2011-10-19

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se