Startsidan

Utredning om bullervall vid Hurva

Länsstyrelsen har inga invändningar mot att en 1,6-1,7 kilometer lång bullervall anläggs vid Hurva. Men det krävs tillstånd från kulturmiljöenheten.
När det första förslaget till ombyggnad av E22 till motorväg presenterades ingick en bullervall vid Hurva. Men i det förslag som godkändes ingick ingen bullervall.

Hurva byaföreningen överklagade beslutet att inte anlägga någon bullervall. Men överklagandet avvisades av formella skäl. Föreningen hade ingen rätt att överklaga.

Eslövs kommun undersöker nu förutsättningarna att anlägga en bullervall till en rimlig kostnad. Kommunen har gjort en anmälan enligt miljöbalken till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har inga invändningar ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Däremot krävs tillstånd från kulturmiljöenheten eftersom en förhistorisk boplats berörs.

I det utredningsarbete som pågår ingår också förutsättningarna att lösa in den mark som behövs för vallen samt behovet av jord till vallen.

En förutsättning för att få en bullervall till rimlig kostnad är troligen att det blir ett stort överskott av jord när E22 byggs om till motorväg.

Senast ändrad:
2011-04-12

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se