Startsidan

Utredningar om hälsa och säkerhet

Eslöv måste genomföra utredningar om påverkan på medborgarnas hälsa och säkerhet innan bostäder kan byggas på Östra skolans tomt.
Länsstyrelsen efterlyser i ett yttrande underlag för bedömning av hälsorisker. Det gäller trafikbullersituationen, störningar från verksamheter och olycksrisker från verksamheter.

Östergatan har stora trafikmängder och kan förväntas ha höga bullervärden, förklarar länsstyrelsen. Även Kvarngatan har avsevärda trafikmängder. Det behövs en redovisning av förväntade bullervärden, där hänsyn tas till trolig trafikutveckling.

Länsstyrelsen konstaterar att planområdet flankeras av ett bälte med mark planlagd för industriverksamhet. Flera pågående störande verksamheter finns i området. Länsstyrelsen vill veta om bullerskydd är en tillräcklig åtgärd.

I yttrandet förklarar styrelsen att den med tillfredsställelse noterar att den öppna platsen mellan skolbyggnaden och Östergatan blir allmän platsmark. Styrelsen vill ha ett byggförbud på det torget så att skolbyggnaden inte göms bakom en kiosk eller liknande.

Senast ändrad:
2011-02-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se