Startsidan

Trafikbuller hot mot nya bostäder

Trafikbuller är ett hot mot planerade bostäder på Östra skolans tomt. Länsstyrelsen vill ha fler bullerdämpande åtgärder.
En stor del av Östra skolans tomt ska enligt ett förslag till ny detaljplan användas för bostäder. Skolhuset ska användas för centrumverksamhet.

I förslaget till detaljplan ingår att lägenheterna vid Östergatan ska vara genomgående i huset, så att alla lägenheter har en tyst sida.

Men länsstyrelsen anser inte att det räcker. Ljudnivån vid Östergatan är 65 decibel med toppar på 82 decibel.

Vid trafikbullernivå i intervallet 60-65 decibel bör enligt de allmänna råden bostäder endast i vissa fall medges, förklarar styrelsen.

Länsstyrelsen anser att planområdet med beräknade bullernivåer inte utgör en god boendemiljö och att åtgärder måste vidtas för att minska trafikbullret.

Åtgärder som kan bli aktuella är sänkt hastighet, tyst asfalt, ljudabsorberande material i gaturummet, omledning av tung trafik med mera.

Senast ändrad:
2011-08-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se