Startsidan

Strid om vindkraftverk i miljödomstolen

Bygglov för två vindkraftverk i Reslöv har blivit ett ärende för mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens och kommunens nej överklagas.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog i februari en ansökan om bygglov för två vindkraftverk på fastigheten Reslöv 7:2.

Nämndens motivering var att avstånden till andra grupper av vindkraftverk är för korta, cirka 1,5 kilometer. Det ska vara tre-fem kilometer enligt översiktsplanen.

Boende i området var starkt kritiska till den planerade satsningen. Nämnden gjorde bedömningen att det krävs en detaljplan för området för samordning av olika intressen.

Eslövs kommuns nej överklagades av vindkraftsbolaget. Men i slutet av juni avslog länsstyrelsen överklagandet.

Styrelsen förklarade bland annat att enbart det faktum att ett område i översiktsplanen utsetts som lämpligt för vindkraft inte per automatik innebär att bygglov beviljas.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att någon form av samordning bör ske för att säkerställa ett vindkraftsetableringen samspelar med omgivningarna och för att minimera eventuell påverkan på natur- och kulturvärden.

Bolaget har nu överklagat det beslutet till mark- och miljödomstolen. Bolaget anser att de planerade vindkraftverken harmonierar väl med landskapsbilden och med kringliggande vindkraftverk.

Länsstyrelsen och Eslövs kommun har lagt för stor vikt vid uppgifterna i översiktsplanen om vindkraftsgruppers avstånd till varandra och antal verk mer grupp, förklarar bolaget.

Senast ändrad:
2011-08-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se