Startsidan

Sanering av tomt kostar 39 miljoner

Miljö och Samhällsbyggnad ska ansöka om statligt bidrag till saneringen av en industritomt i Getinge. Kostnaden beräknas till 39 miljoner.
Provtagningar på tomten visar höga halter av kvicksilver i marken. I grundvattnet är det låga kvicksilverhalter.

Undersökningen av Kävlingeån visar höga halter kvicksilver i sedimenten närmast tomten. Kvicksilverhalten i fisk är låg.

Miljö och Samhällsbyggnad anser att föroreningarna i och intill tomten utgör en risk för människors hälsa och miljön.

En sanering av industritomtens mark och ledningar, vissa ledningar utanför fastigheten, åbrinken och ett område mellan ån och tomten är bästa alternativet.

Kostnaden för en sådan sanering beräknas till 37-39 miljoner kronor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen uppdraget att söka statligt bidrag till saneringen.

Senast ändrad:
2011-05-12

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se