Startsidan

Sanering av tidigare industritomt

En tidigare industritomt i Getinge och en bit av Kävlingån måste saneras. Det anser miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv.
Provtagningen på industritomten visar höga halter av kvicksilver i marken. I grundvattnet är det låga kvicksilverhalter.

Undersökningen av Kävlingeån visar höga halter kvicksilver i sedimenten närmast tomten. Kvicksilver i fisk ligger under livsmedelsverkets rekommendation för intag.

Analys av frukt och grönsaker på närliggande fastigheter har också genomförts. Inga föroreningar har hittats vid de analyserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden diskuterade vid senaste sammanträdet hur omfattande saneringar som ska genomföras.

Nämnden anser att en sanering av industritomtens mark och ledningar samt vissa ledningar utanför fastigheten är bästa alternativet.

Dessutom vill nämnden ha en sanering av åbrinken och marken mellan Kävlingeån och den aktuella tomten.

Kostnaderna för en sådan sanering beräknas till 33-37 miljoner kronor. Efter saneringen kan tomten bli naturområde.

Miljö och Samhällsbyggnad ska nu undersöka förutsättningarna att få statligt bidrag som täcker hela kostnaden för sanering.

Senast ändrad:
2011-02-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se