Startsidan

Råkor i Stehag ingen allvarlig störning

Råkorna vid ett bostadsområde i Stehag är inte en så allvarlig olägenhet att den kan anses skadlig för människors hälsa.
Det anser länsstyrelsen och avslår överklagandet från en boende i området. Tidigare har Miljö och Hälsa i Eslöv förklarat att störningen av inte kan anses skadlig för människors hälsa.

Boende i området överklagade och förklarade att hänsyn inte tagits till miljöbalkens regler om sanitära olägenheter, hygien, hälsa, välbefinnande och störningar.

I början av november fanns det 53 bon i trädkronorna intill bostadsområdet. Boende beskriver förhållandena som odrägliga, framförallt under sommarhalvåret.

Länsstyrelsen konstaterade vid ett besök på platsen att det fanns flertalet bon i närliggande träddunge. Några större mängder fågelspillning eller liknande kunde inte konstateras.

Ansamlingen av fåglar kan på grund av nedsmutsning och oljud vara störande och orsaka obehag för de boende, förklarar styrelsen.

Men det har inte framkommit att olägenheten är så allvarlig att den kan anses skadlig för människors hälsotillstånd. Därför avslår länsstyrelsen överklagandet.

Senast ändrad:
2011-02-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se