Startsidan

Plan för vindkraft måste kompletteras

Länsstyrelsen är inte helt nöjd med Eslövs förslag till plan för vindkraft. Styrelsen vill ha flera kompletteringar och ändringar.
I planen redovisas 26 områden som är lämpliga för vindkraft. Länsstyrelsen anser att sex av områdena, i södra delen av kommunen, ska strykas med hänvisning till riksintresse för totalförsvaret. Två områden intill stambanan måste begränsas.

Länsstyrelsen anser också att redovisningen av områden olämpliga för vindkraft behöver bli tydligare. Det gäller både analys och ställningstagande. Styrelsen rekommenderar en analys av landskapets tålighet för vindkraft.

I Eslövs kommun finns 48 etablerade vindkraftverk, vilket innebär att Eslöv står för en stor andel av den vindkraft som produceras i Skåne. Styrelsen föreslår att Eslöv förtydligar vad som är inaktuellt i nuvarande plan och lyfter fram de nya riktlinjerna.

Länsstyrelsen vill också ha ett förtydligande av buffertzonerna. Det framgår inte om utbyggnadsområden ingår i zonen. Dessutom undrar styrelsen varför buffertzonen runt Eslövs tätort är två kilometer bred.

I planförslaget ingår att 400 meter eftersträvas mellan kyrkor och vindkraft. Länsstyrelsen förklarar att respektavståndet mellan kyrkor och andra byggnader som ingår i riksintresse för kulturmiljövård är 500 meter.

Senast ändrad:
2011-05-18

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se