Startsidan

Överskott på 10,5 miljoner i äldreomsorg

Äldreomsorgen i Eslövs kommun fick ett överskott på 10,5 miljoner kronor under 2010. Behovet av omsorg minskade något.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 12,4 miljoner för 2010. Av de pengarna ska en miljon användas till digital nyckelhantering.

En anledning till det stora överskottet är en försiktighet hos enhetscheferna i kombination med lägre efterfrågan på korttidsplatser, heter det i bokslutet. En annan att ett antal chefs- och specialisttjänster var vakanta.

Av bokslutet framgår att behovet av äldreomsorg minskade något. Antalet personer i särskilt boende minskade med två och antalet vårddygn i korttidsboende minskade med nära 800. Även antalet personer med hemtjänst minskade.

Vård- och omsorgsnämnden har samma ekonomiska ram i år som 2010. Därför har nämnden redan tagit beslut om att 6,4 miljoner kronor ska satsas på ökad personaltäthet i äldreboendena.

Senast ändrad:
2011-02-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se