Startsidan

Nej till två vindkraftverk överklagas

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens nej till två vindkraftverk i Reslöv överklagas av bolaget som vill bygga.
Ansökan om bygglov gällde två 140 meter höga vindkraftverk på fastigheten Reslöv 7:2. 1,5 kilometer väster om fastigheten finns en grupp med fyra vindkraftverk och 1,6 kilometer öster om området två vindkraftverk.

20-talet boende i området avstyrkte bygglov. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan med motiveringen att det finns fler som vill satsa på vindkraft i området. Det motiverar att inga bygglov beviljas, utan att en samordning genomförs.

Vindkraftsbolaget överklagar det beslutet och yrkar att länsstyrelsen beviljar bygglov för två vindkraftverk på fastigheten, i enlighet med ansökan.

Bolaget framför att ansökan uppfyller kraven i plan- och bygglagen och att området är utpekat som lämpligt för vindkraft, både i nuvarande översiktsplan och i förslaget till nya riktlinjer för vindkraftverk.

Nämndens förslag om samordning genom en detaljplan avvisas av bolaget. Detaljplanekravet för vindkraft gäller enbart då verk ska uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar, förklarar bolaget.

Vid en samlad bedömning av den planerade verksamhetens storlek och placering är den föreslagna lokaliseringen ändamålsenlig och de allmänna intressen som talar för en sådan lokalisering överväger intressena som väger mot en sådan lokalisering, skriver bolaget.

Senast ändrad:
2011-03-18

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se