Startsidan

Nej till stor kartläggning av mark

Eslövs kommun ska inte genomföra en stor kartläggning av mark för lantbruk och utbyggnad. Fullmäktige sa nej med 34 röster mot 15.
Hans Andersson (C) motionerade i oktober förra året om att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan.

Kartläggningen skulle omfatta lantbrukets betydelse för produktion och arbetsmarknad, framtida betydelse och utveckling, åkermark att bevara, intressekonflikter kring vatten samt störningar som buller och lukt.

Miljö och Samhällsbyggnad förklarade att det är en mycket resurskrävande utredning och att de frågor som tas upp bör behandlas i en översiktsplan för hela kommunen. När en ny översiktsplan ska tas fram är oklart.

I fullmäktige yrkade Håkan Olsson (C) att motionen skulle bifallas med tillägget att förslagen skulle behandlas i kommande arbete med översiktsplanen. Majoriteten ansåg att det inte var motionärens förslag och röstade för avslag på motionen.

Senast ändrad:
2011-04-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se