Startsidan

Nej till bullerplank vid järnvägen i Stehag

Trafikverket behöver inte bygga bullerplank för drygt 42 miljoner vid järnvägen i Stehag. Miljödomstolen upphäver Eslövs kommuns föreläggande.
Tågtrafiken genom Stehag har ökat kraftigt de senaste åren och klagomålen på buller från trafiken har varit många. 2008 beslöt Eslövs kommun att förelägga dåvarande Banverket att vidta åtgärder.

Eslövs kommuns krav var att åtgärderna skulle leda till att bullret för samtliga fastigheter i Stehag inte fick överskrida 45 decibel inomhus och 70 decibel utomhus. För att klara de gränserna krävs ett 1,2 kilometer plank längs järnvägen.

Trafikverket överklagade men länsstyrelsen gick på kommunens linje. Då överklagade verket till miljödomstolen, som nu upphäver både kommunens och länsstyrelsens förelägganden om bullerskydd.

Miljödomstolen konstaterar att tågtrafiken i Stehag ökat med 30 procent sedan infrastrukturpropositionen behandlades av riksdagen. Trots ökningen anser domstolen att det handlar om befintlig miljö och att hårdare krav på bullerskydd inte kan ställas.

Kostnaden för bullerplank har beräknats till 42,5 miljoner kronor. Miljödomstolen anser att nyttan av de åtgärder som kommunen förelagt Trafikverket att vidta inte står i proportion till de mycket höga kostnaderna. Därför upphävs föreläggandet.

Helt utan ökat bullerskydd blir inte Stehag. Trafikverket planerar att vidta åtgärder vid de 16 mest utsatta fastigheterna. Kostnaden för de åtgärderna beräknas till 144 000 kronor.

Senast ändrad:
2011-04-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se