Startsidan

Naturreservat planeras i Stehag

Tio hektar naturområde vid skolan och idrottsplatsen i Stehag kan bli naturreservat. Kommunens nämnder ska yttra sig.
Miljöavdelningen hos Eslövs kommun har tagit fram ett förslag om kommunalt naturreservat på fastigheterna Hassle 4:164, del av 4:128, del av 4:70, 2:48 och 2:10 i Stehag.

Området består av en beteshage med mycket gamla och grova hasselbuskar, träddungar samt angränsande skogsområden, totalt cirka 10 hektar.

I området finns skyddsvärda insekter som gråbandad trägnagare, gulhornad gaddbagge, gulringad vedharkrank samt lavar som elegant sköldlav och dvärgbägarlav, alla rödlistade.

Hela området ägs av Eslövs kommun. Förslaget skickas nu ut till kommunens nämnder för yttrande.

Senast ändrad:
2011-10-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se