Startsidan

Miljöprövning av kraftvärmeverk

Valet av Örtofta som plats för ett kraftvärmeverk diskuterades när miljödomstolen höll huvudförhandling om miljötillstånd för verket.
Eslöv Lund Kraftvärmeverk har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga och driva ett kraftvärmeverk i Örtofta. Den totala effekten blir högst 185 megawatt.

I en upp till 50 meter hög byggnad ska det bli en samförbränningsenhet där skogsflis, returträ och torv eldas och en biobränsleenhet, där främst halm eldas.

Anläggningen ska enligt ansökan byggas i två etapper. Fullt utbyggd ska den ge värme till cirka 28 000 villor och el som räcker till cirka 15 000 eluppvärmda villor.

När ansökan om kraftvärmeverk behandlades förra gången underkände miljööverdomstolen bolagets lokaliseringsutredning.

En helt ny utredning med tolv alternativ har därefter genomförts. Målsättningen har varit att uppnå minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.

Bolaget anser att Örtofta är det bästa alternativet av de tolv. Närhet till järnväg och vägar, avstånd till närboende och påverkan på natur- och kulturvärden är några skäl.

Örtoftabor är inte nöjda med det förslaget. Vid huvudförhandlingen framfördes Eslöv och Vallkärra som alternativ.

De alternativen kräver att bolaget löser in enstaka bostadshus och gårdar för att få en skyddszon på 400 meter. Bolaget har inte räknat med inlösen av fastigheter i sitt förslag.

En stor del av torsdagens huvudförhandling ägnades åt olika villkor för att driva verksamheten.

Närvarande Örtoftabor var inte nöjda med tider för leveranser, eftersom de inte reglerar när transporter verkligen genomförs. De efterlyste en reglering liknande den sockerbruket har.

Huvudförhandlingen fortsätter på fredagen.

Senast ändrad:
2011-03-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se