Startsidan

Länsstyrelsen positiv till förnyelse i Eslöv

Länsstyrelsen i Skåne är mycket positiv till planeringen av en förnyelse av Eslöv öster om järnvägen.
I ett yttrande förklarar styrelsen att den delar kommunens bild av hur viktigt det är att utnyttja potentialen i området. Det program som tagits fram visar på ett mycket bra sätt vilka förutsättningar och utmaningar som finns i området.

Huvudförslaget i programmet är nyanvändning och förtätning i kvarteren öster om järnvägen. Ny bebyggelse måste prövas med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa och säkerhet. Svaret på frågan hur nära järnvägen och verksamheterna man kan bygga är avgörande för vilken utveckling som är möjlig i området, förklarar styrelsen.

Ny bebyggelse bör prövas utifrån vilka störningar berörda detaljplaner tillåter, fortsätter styrelsen. Det kan därför bli nödvändigt att införa begränsningar i befintliga detaljplaner innan bostäder prövas på intilliggande områden.

Länsstyrelsen förklarar också att vissa typer av verksamheter inte lämpar sig i en blandad bebyggelse. I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att identifiera vilka verksamheter som behöver erbjudas en alternativ lokalisering.

I yttrandet framför länsstyrelsen att redovisningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör kompletteras med en redovisning av platser av historisk betydelse, bevarandevärd kvartersstruktur och industrispårens betydelse. Styrelsen vill också ha en redovisning hur förnyelsen kan påverka Natura 2000-området Abullahagen.

Senast ändrad:
2011-01-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se