Startsidan
Inga invändningar mot bostäder i hotell
Länsstyrelsen i Skåne har inte några invändningar mot bostäder i hotellfastigheten i centrala Eslöv.
I ett yttrande över planförslaget konstaterar länsstyrelsen att planläggningen syftar till att pröva möjligheten till bostadsändamål inom den befintliga byggnaden Hotell Sten Stensson Sten vid Stora torg i centrala Eslöv.

Gällande detaljplan anger handel och hotellverksamhet i fastigheten. Länsstyrelsen förklarar endast att planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och att planförslaget inte påverkar värden av riksintresse.

Senast ändrad:
2011-10-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se