Startsidan

Högre avgifter för bygglov och planer

Avgifterna för bygglov, planärenden och förhandsbesked höjs kraftigt den 2 maj. Anledningen är en ny plan- och bygglag.
I den plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj ingår flera nya arbetsuppgifter för stadsbyggnadskontoret. Kostnaden för de nya uppgifterna får täckas av avgifter.

- Plan- och bygglovstaxans avgifter höjs med i genomsnitt 30 procent, säger Ingela Lundqvist, chef för Miljö och Samhällsbyggnad.

- I de nya arbetsuppgifterna ingår fler besök på byggplatsen. Det blir ökade möjligheter till stöd och rådgivning för de som bygger.

Det förslag till ny plan- och bygglovstaxa som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte utgår från ett förslag från Sveriges kommuner och landsting.

I den nya plan- och bygglagen ingår också att bygglovsärenden ska behandlas inom tio veckor. Det finns möjlighet till en lika lång förlängning men sedan ska allt vara klart.

De ökade avgifterna ska täcka kostnaden för en ny tjänst. Den behövs bland annat för att klara handläggningstiderna.

Förslaget till ny taxa ska behandlas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-02-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se