Startsidan

Förslag till förnyelse av östra Eslöv

Järnvägsmuseum, vepor längs vattentornet och träd längs Trehäradsvägen är några förslag till förnyelse av östra Eslöv.
Programmet för förnyelse av kvarteren öster om järnvägen innehåller övergripande riktlinjer för hur förändringar kan genomföras. I yttranden över programmet har kommunen fått in en hel del konkreta förslag. Detta är några:

- Justera Trehäradsvägens bredd mellan Kvarngatan och Lantmännen. Plantera träd och bygg cykelbana. Låt en duktig arkitekt föreslå något konstnärligt. Den nuvarande vägbredden inbjuder till en hög hastighet.

- Banvallen mellan stationen och Abullahagen kan göras om till gång- och cykelväg. Vallen kan betraktas som en spridningskorridor från Abullahagen. Plantera buskar och träd som förekommer i Abullahagen, till exempel hagtorn, fläder, nypon och fågelkörsbär.

- Snygga upp kring gamla vattentornet. Röj upp tomten, inrama med ett vackert staket av smidesjärn och fortsätt med det trevliga ljusspelet. Låt vattentornet bli Eslövs nya affischpelare där man via vackra och fantasifulla vepor längs tornet marknadsför större evenemang.

- Kvarnen, som gav namn åt Kvarngatan, kunde tillsammans med vattentornet och lagerhuset blivit en unik miljö. Vad man än beslutar att bygga vid denna del av Kvarngatan bör man ha ett minnesmärke av kvarnen, låt säga ett torn. Eslövs egna Moulin Rouge.

- Skapa ett järnvägsmuseum med gamla lok precis öster om Medborgarhuset, på andra sidan bangården vid lokstallet. Hela bangården tycks unik i sig och det skulle kännas ledsamt om spårområdets påverkan på stadsbilden totalt försvann.

- Det behövs fler pendlarparkeringar i området, inte minst då kommunen idag har en del parkeringar till låns. Antalet pendlare som tar bilen till stationen lär inte minska. För många är det nödvändigt att ta bilen in i staden.

- Varför inte låta området bli en grön oas för gående och cyklister, istället för att öppna upp för ytterligare biltrafik med tillhörande problem. Ett grönt område med trygghet för både äldre och barnfamiljer är vad jag skulle vilja se.

Senast ändrad:
2011-01-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se