Startsidan

Eslövs kommunanställda trivs på jobbet

Eslövs kommuns anställda trivs med sina arbeten och känner en stolthet över sina jobb. Det visar den medarbetarenkät som genomfördes i kommunen i höstas.
Enkäten, där samtliga anställda gavs möjligheten att svara, byggde på frågor kring arbetsmiljö, den personliga arbetssituationen och ledarskapet. Svarsfrekvensen blev hög, närmare 80 procent av kommunens anställda besvarade enkäten.

Hög svarsfrekvens 
De allra flesta av kommunens medarbetare svarade alltså i enkäten att de trivs på jobbet och att det råder en bra stämning på arbetsplatsen. En mycket stor majoritet svarade att de visar uppskattning för sina kollegors arbetsinsatser, och i linje med detta får också samarbetsförmågan ett gott omdöme inom de flesta förvaltningarna.

Bra relation med chefen 
Enkätresultatet visar också att, med några få undantag, de kommunanställda upplever att de har en bra relation till sin närmaste chef. Detta är mycket viktigt och en förutsättning för att åstadkomma de förbättringar som behöver göras.

Positivt i enkäten är också svaren kring arbetstider. De flesta är nöjda med sina arbetstider. Även om det finns ett antal avvikelser så upplever de flesta en balans mellan arbete, fritid och eventuellt föräldraskap.

Tydlighet om lönekriterier 
I enkäten stod det också klart att kommunens medarbetare anser att för att bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter och nå målen är kompetensutveckling en viktig del. Frågor om kompetensutveckling är dock oklara och får något lägre omdöme.

Enkäten visar också att en  bättre dialog och tydlighet krävs i fråga om lönekriterier. För kommunen som helhet är det bara en knapp majoritet som vet vilka kriterier som ligger till grund för deras lön.
 
Ta del av en sammanfattande analys av medarbetarenkäten 2010 för Eslövs kommunPDF (pdf, 66.6 kB)

Senast ändrad:
2011-02-28

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se