Startsidan

Anställda i förskolor-skolor friskare

Hälsotalet för Barn och Familjs anställda förbättrades under förra året. Anställda i skolor och förskolor var friskare än året före.
Hälsotalet för Barn och Familj blev 95,1 procent, vilket kan jämföras med 94,2 procent året före. Långtidssjukfrånvaron minskade medan korttidsfrånvaron ökade, främst på grund av förkylningar och infektioner.

För lärarna i grundskolan är inte bilden entydig. De som är lärare i årskurs fyra-nio hade en negativ utveckling medan övriga hade en positiv. Barnskötarnas, förskollärarnas och fritidspedagogernas hälsotal förbättrades under förra året.

Socialsekreterarnas hälsotal försämrades, från 98,6 till 97,4 procent. Inom den gruppen är det personer mellan 30 och 49 år som har fler sjukdagar än tidigare.

I arbetet med att förbättra hälsotalet ingår bland annat utbildning av cheferna, aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarenkäter. Cheferna arbetar aktivt med de problemområden som redovisas i enkäterna.

Senast ändrad:
2011-03-17

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se